Seguici su
Cerca Cerca nel sito

Beato Nicola de Gèsturi

Beato Nicola de Gèsturi

Beato Nicola de Gèsturi

Benit festadu a Casteddu su 8 làmpadas e a Gèsturi sa prima domìniga de austu cun numerosas manifestatziones religiosas chi testimòniant sa devotzione populare abbolotu cara a s'ùmile fraticello proclamadu biadu in su 1999, ma veneradu sin de cando fiat in vida.
Benit festadu a Casteddu su 8 làmpadas e a Gèsturi sa prima domìniga de austu cun numerosas manifestatziones religiosas chi testimòniant sa devotzione populare abbolotu cara a s'ùmile fraticello proclamadu biadu in su 1999, ma veneradu sin de cando fiat in vida.

Naschidu in Gèsturi su 5 austu 1882 Giovanni Medda aparteniat a una famìlia de ùmiles cunditziones sotziales, ma onesta e a fundu religiosa. Finas a s'edade de 29 annos aiat esertzitadu sa professione de su massaju, giughende a su matessi tempus una vida tesa cara a sa virtude e sa santificazione e aspirende a sa vida satzerdotale. In su martzu 1911 fiat intradu a su cunventu de Sant'Antonio a Casteddu e, a pustis de duos annos, su 30 santugaine 1913, aiat bestidu su bestire cappuccino pighende su nùmene de intre’ Nicola. Aiat sighidu su noviziato a Seddori e in su 1919 aiat pronuntziadu sa professione bàndida de sos votos. Posca aiat operadu in su cunventu de Sassari comente a cuciniere, posca a Aristanis e torra a Seddori. Su 25 ghennàrgiu 1924 fiat bènnidu imbiadu a su cunventu de Casteddu, ue aiat abarradu finas a sa morte comente a questuante. Pro bene 34 annos aiat acumpridu custu ùmile acumpridu, cursende a pees sas bias tzitadinas pro pedire sa caridade in nùmene de San Francesco. Sos Cagliaritani, a pustis de pagu tempus, cumpresa s'eccezionalità de custu pradu, donaiant in manera ispontànea ofertas in dinari o in natura. Cun lu colare de sos annos sa figura sua fiat devènnidu populare meda a Casteddu e in sos paisos serentes, tantu chi numerosas persones l'acurtziaiant pro pedire cussiget, pregadorias, pro dare cunfortu a sos malàidos. Lu s'averguare de sanamentos improvisos fiat creschidu sa fama sua. Aiat mortu su 8 làmpadas 1958 e fiat bènnidu interradu a su campusantu de Bonaria a Casteddu, ue sa tumba sua fiat devènnidu deretu meta de continos pellegrinàgios.
In su 1966 aiat comintzadu su protzessu furriadu a sa beatificatzione sua. Su 6 làmpadas 1980 sos restos suos fiant istados traslati e tumulati in sa Capella de s'Immacolata de sa Crèsia de S. Antonio de su Cunventu de sos Cappuccini a Casteddu. Su 3 santugaine 1999 paba Giuanne Pàule II lu proclamat "biadu". Sa tzelebratzione litùrgica sua est su 8 làmpadas.

Aggiornamento

26/9/2023 - 00:36

Commenti

Scrivi un commento

Invia