Seguici su
Cerca Cerca nel sito

Intreccio

Intreccio

Intreccio

Una difusione capillare de sos cesti est riscontrabile subra de totu su territòriu de sa Sardigna. Custu chi càmbiat de zona a zona est su materiale impreadu. Carrados a caddu de ispetzìficos bendidores ambulantes ("corbulai"), issos non mancaiant in peruna abitatzione.
Si sas àreas internas e collinari de s'ìsula ricurriant, cale matèria prima in sa realizatzione, a sa costa de s'asfodelo (Ollolai, Ortzai, Flussio, Montresta, Sènnaru), sas de pranura, imbenientes a sos istagnos o a su mare (Sant'Eru, Sìnnai, Casteddu Sardu), faghiant impreu de giuncu, trigu o palma nana. A sa diversificada e rafinada casistica de sos cesti in "pàgia", de esclusivu impreu domèsticu, s'acostàgiat in prus sa de su manufatu in canna ("pischedda"), impreadu fintzas in s'àmbitu esternu a sa domo in cantu prus resistente e dotadu de màniga, tando prus adattabile a sas diversas sollecitazioni. Non dissimile in sa tècnica de cuddos realizados in medas meda unas àteras alas de su globu, su cesto in asfodelo o giuncu naschet e s'isvilupat pro chircos concentrici spiratati, segundu su mètodu "a crèschida contina". S'ispirale est costruida cun unu fàsciu de matèria prus tètera chi, mediante s'ausìliu de s'abba e de unu trastu perforante (s'in casu de s'asfodelo si ricurret a su stinco de puddu appuntito), est firmadu dae puntos ateretantu spiraliformi chi imbòligant su fàsciu de prenimentu, ancorende·lu fintzas a su giru pretzedente.

Prima de arribbare a su fàbricu beru e pròpia de su cesto, est netzessàriu providire a sas fases propedèuticas: collida, reduida in sùtiles lamelle de su materiale e sua essiccazione a su sole. Calore naturale a su cale, fintzas a realizatzione acontèssida, su cesto devet èssere sutapostu. Importante su momentu de sa collida de sos fundos, cunsentida in particulares momentos de s'annu e regulada dae sas lunazioni, pena s'atacu de sos babbois o de sa lanat, inimigos in sa cunservatzione de cuddas essèntzias. Sos tipos prus difusos sunt costituidos dae sa corbula ("colve, colvula, crobi"), cesto còncavu belle profundu (in sos casos reghentes cumprensivu fintzas de cobercu) e de su canestro ("canistedda") bassu e largu cun dimensione variàbile, de manna meda (fintzas superiora a unu metru) a mèdia, a pitica o pitica meda. Pro s'isposa campidanesa fiant in manera aguale netzessàrias siat sa doda in istèrgios ("strexiu 'e terra"), siat s'asciugàriu in corbule, canestri e crivelli ("strexiu 'e fenu") pro sa panificazione. In sa domo de su Campidanu, dotada de patio internu ("lolla"), unu piticu ambiente, artu e istrintu, costituiat s'apòsitu ricòveru de custos indispensàbiles trastos.

Sa prus modesta abitatzione barbaritzina, scandita de sos ritmos pastorales prus chi de cuddos frumentari, non teniat un'ambiente ispetzializadu pro sa cunservatzione de custos recipienti. Cun s'abbentu turìsticu su cesto s'est fintzas arrichidu de decoros. In sa Sardigna interna, ue totu est in manera morfològica prus severu e si privilègiat su biancu/nieddu a su colore, sos cesti non giughiant decoru calicunu a diferèntzia de sos issos sìmiles de su Campidanu chi, imbetzes, mescamente cuddos pro sas ocasiones festivas, ammustrant inserti realizados cun lanas, cotones o tessutos, s'ispissu pretziados, de vàrias tonalidades. Su cesto, pro sa naturale adatabilidade sua, si prestat a èssere rifunzionalizzato. Eugenio Tavolara in sos annos chimbanta nd'aiat propostu una sèrie in sa cale si recuperaiant formas tràidas dae s'oreficeria; un'in particulare otenet grandu resessida comente a "portariviste".

Oe si produent ancora corbule e canestri ma sa fatura issoro, meda grussera in sas grussesas (s'est in tale modu risoltu s'abbatimentu de sos costos in sa reduida de sos tempos de realizatzione), traighet su bisòngiu primàriu de satisfàghere una recherta turìstica pagu ischitetu. Una curiosidade: in Casteddu, subra de su finire de s'Otighentos e ancora in sos primos de su Noighentos, esistiant "is piccioccus de crobi", sos pitzinneddos de caminu chi, dotados de corbula, esecutaiant lestros e limitados trasportos mesches de derrate alimentares.

Approfondimenti

Visualizza Tutti Visualizza Tutti

Abbigliamento maschile

Il copricapo maschile più diffuso è la "berritta", una berretta a sacco di varie lunghezze, di colore rosso o nero, ma non sono rari le cuffie, i cappelli a tamburello e a tesa, talvolta accompagnati da fazzoletti.La combinazione tradizionale di base è costituita dall'insieme camicia, corpetto e giubbetto abbinati ai calzoni a gonnellino e di tela infilati nelle uose.Si aggiungono poi diversi tipi di capospalla di varia lunghezza, confezionati in orbace, panno e velluto, e indumenti smanicati in pelle o pelliccia.Le calze sono per lo più realizzate a mano con filo di lana bianca, più raramente di cotone o lino.Gli scarponi chiodati sono le calzature più diffuse, ma sono anche usate scarpe più leggere, allacciate e talvolta ornate di fibbie d'argento.BibliografiaCostumi. Storia, linguaggio e prospettive del vestire in Sardegna. Nuoro, Ilisso, 2003, pp. 229-297.

Leggi tutto Leggi tutto Il copricapo maschile più diffuso è la "berritta", una berretta a sacco di varie lunghezze, di colore rosso o nero, ma non sono rari le cuffie, i cappelli a tamburello e a tesa, talvolta accompagnati da fazzoletti.La combinazione tradizionale di base è costituita dall'insieme camicia, corpetto e giubbetto abbinati ai calzoni a gonnellino e di tela infilati nelle uose.Si aggiungono poi diversi tipi di capospalla di varia lunghezza, confezionati in orbace, panno e velluto, e indumenti smanicati in pelle o pelliccia.Le calze sono per lo più realizzate a mano con filo di lana bianca, più raramente di cotone o lino.Gli scarponi chiodati sono le calzature più diffuse, ma sono anche usate scarpe più leggere, allacciate e talvolta ornate di fibbie d'argento.BibliografiaCostumi. Storia, linguaggio e prospettive del vestire in Sardegna. Nuoro, Ilisso, 2003, pp. 229-297.

Commenti

Scrivi un commento

Invia