Seguici su
Cerca Cerca nel sito

Su Carnevale de Samugheu

Su Carnevale de Samugheu

Su Carnevale de Samugheu

Sos protagonistas printzipales de su carrasegare de Samugheu sunt diversas caratzas. Su Mamutzone, caratza muta cun sa cara annerito de s'ortigu brusiadu chi, subra unu bestire de fustagno nieddu, bestit una giuba de peddes de cabra sena mànigas cun una tzintura de cale pendent diversas filas de sona·li, subra de su petorras porrida de sos campanacci in otone e in brunzu su cale nùmeru in manera antiga currispondiat a su nùmeru de berbeghes possedidas. Su copricapo, naradu est unu recipiente de ortigu afortigadu de corna cabrinas e rivestidu a s'esternu de peddes de cabra. S'Urtzu, chi rapresentat sa vìtima, bestit unu cumpridu de pedde de caprone nieddu, peddes de capretto subra de su petorras e un'ùnicu grae campanaccio comente a sa cabra chi ghiat de sa gama. Suta de sa beste, finas a pagu tempus faghet, giughiat una vescica prena de sàmbene e abba chi, a pustis de sas surradas de s'Omadore, si bessaiant a sa terra, rendende fertile in manera simbòlica sa terra. S'Omadore, su pastore, cun unu longu pastrano nieddu e sa cara coberta de fuliggine, tenet sa fune, unu bàculu, una curcuriga continente binu e lu puntòrgio. Su Traga Cortgius, pessonàgiu chi carrat peddes bùulas sicas e rapresentat unu presagio de mortas, fiat sòlitu a colare a sos gùturos a s'imbrunire non petzi durante su carrasegare ma fintzas in àteros momentos de s'annu.
Segundu sa traditzione, chi previdiat s'essida a su de calare de su sero, cando in paisu risuonavano sas campanas, sas caratzas faghent sa prima aparitzione issoro a sas 19:00 de su 16 ghennàrgiu, in ocasione de sa festa de Sant'Antonio Abate. Su carrasegare beru e etotu cumintzat in su primu merie de giòvia grassu cun sa vestizione, momentu bìvidu in manera crispa de sos partetzipantes. Sas caratzas essint su sero de su giòvia, de sa domìniga e de su martis de carrasegare.
Su ritu est atzentradu subra de una professone disordinada e coinvolgente in cale sos Mamutzones ìmitant sa cumbata de sas cabras in amore e brinchitende faghent risuonare sos campanacci, mentras s'Urtzu sèberat intre sas pitzocas chi adobiat subra de su caminu pròpiu cuddas cun cales simulare s'acopiamentu. S'Omadore chircat de ghiare s'Urtzu poddende·lu e puntorgende·lu, custos in manera repìtida ruet a terra e morit. At a èssere su binu, elementu de sa terra, a rianimarlo e s'at a torrare a pesare muggendo: s'Urtzu morit pro rèndere fertile sa terra e torrat a nàschere de sa matessi, simbulegende s'eternu tziclu de sa natura.

Sas caratzas
Su Mamutzone: caratza muta cun sa cara annerito de s'ortigu brusiadu, bestit unu bestire de fustagno nieddu, una giuba de peddes de cabra, cun una tzintura de cale pendent diversas filas de sona·li (campaneddas e trinitos). Su copricapo (subra de casiddu o subra de moju) est unu recipiente de ortigu afortigadu de corna cabrinas e rivestidu a s'esternu de peddes de cabra.
S'Urtzu: sa vìtima de sa rapresentatzione. Bestit unu cumpridu de pedde de caprone nieddu, peddes de capretto subra de su petorras e unu petzi grae campanaccio comente a sa cabra chi ghiat de sa gama.
S'Omadore: su pastore. Bestit unu longu pastrano nieddu e sa cara coberta de fuliggine, tenet sa fune (ischit soga), unu bàculu, una curcuriga continente binu e lu puntòrgio.
Su Traga Cortgius: pessonàgiu chi carrat peddes bùulas sicas e rapresentat unu presagio de morte.

Istòria
Su carrasegare de Samugheu afundat sas orìgines suas in sa cultura agropastorale e cunservat paritzos elementos de su cultu de Diònisu rapresentadu dae s'Urtzu chi nd'inscena sa passione e sa morte. A sos ritos dionisiaci si podet ricondurre fintzas su cumportamentu de sos Mamutzones chi brincant indemoniados a inghìriu a s'Urtzu. Sa sacralidade de sos Mamutzones est testimoniada dae sa cantilena resada traditzionalmente mentras inseguono sos pipios de su paisu: S'Ocru mannu piludu non timet a nissunu, solu du Deus mannu, s'Ocru mannu corrudu" (S'Orcu mannu pilosu non timet perunu, petzi su mannu iddio, s'Orcu mannu cornuto).

Aggiornamento

6/2/2024 - 16:03

Commenti

Scrivi un commento

Invia