Seguici su
Cerca Cerca nel sito

Casteddu, EXMA - EXhibiting and Moving Arts

Casteddu, EXMA - EXhibiting and Moving Arts

Casteddu, EXMA - EXhibiting and Moving Arts

S'EXMA est unu tzentru polivalente isperimentale pro sas artes e culturas cuntemporàneas, dedicadu a totu sas formas de espressione: dantza, mùsica, teatru e artes figurativas. Su tzentru est acasagiadu in s'ex mattatoio comunale, costruidu in sa metade de s'Otighentos subra de progetu de Domenico Barbino. S'intrada printzipale fiat costituida dae un'ampru portale decoradu dae una protome bùula a su tzentru e de duos de mascru a sos chirros. Su mattatoio fiat istadu ativu finas a su 1966. S'obietivu de s'istrutura est su de promòvere chirca, produtzione, espositzione e presentada de programas, progetos e òperas de arte, frunende a su contempo servìtzios de formatzione didàtica, iscàmbiu e mediatzione culturale.

Ca est importante a lu bisitare
Sa mission de EXMA est promòvere e avalorare sas artes cuntemporàneas comente a aparatu de crèschida tzivile, garantende a sa comunidade siat deretu de atzessu chi s'agualidade in su gosamentu de sa cultura, cun s'obietivu de devènnere semper prus unu logu de sotzialidade e addòbiu.
Su progetu est su de insertare sa comunidade a su tzentru de sas fainas, assumende comente valore sas diferèntzias culturales, sotziales e de gènere, assimilende·las pro si pònnere in comunicatzione cun sa "richesa in sa diversidade" de su mundu in cale EXMA bias e òpera.

Categoria Struttura: Museu, galleria e/o collida

Tipologia Contenuti: Arte

Fruibilità: Abertu

Provincia: Cagliari

Comune: Cagliari

Macro Area Territoriale: Sud Sardigna

CAP: 09127

Indirizzo: via San Lucifero, 71

Telefono: +39 070 3517975

Email: exmacentrodarte@gmail.com

Sito Web: www.comune.cagliari.it/portale/page/it/exma?contentId=LGO12215

Facebook: www.facebook.com/CagliariEXMA

Instagram: www.instagram.com/cagliariexma

ghennàrgiu - nadale

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì - Sabato - Domenica

09:00 - 13:00

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì - Sabato - Domenica

16:00 - 20:00

Informazioni sui biglietti e sull\'accesso: Cunsiderende variedade e variabilidade de sas fainas de s'EXMA, si cussìgiat de mutire in manera antitzipada s'istrutura a su nùmeru tel. +39 070 3517975 o a s'indiritzu de curreu eletrònicu exmacentrodarte@gmail.com pro tènnere informatziones subra de eventuales variatziones in sos oràrios de abertura.

Modalità di accesso: a pagamentu

Biglietti :

  • Intreu : 5 €, adultos, .

  • Reduidu : 3 €, istudiantes finas a sos 26 annos, adultos in prus de 65 annos, Fortzas de s'Òrdine, grupos de a su mancu 10 pessones, .

Informazioni sui servizi: Sas bìsitas ghiadas tenent unu costu variàbile agiuntivu de 1,00 èuros a 3,00 èuros.

Altri servizi: A s'internu de sos muros s'agatat fintzas su puntu de ristoro-cafeteria EXMACAFE.

Aggiornamento

19/4/2024 - 14:30

Servizi

Sala per la didattica Sala per la didattica

Visite guidate Visite guidate

Dove si trova

Commenti

Scrivi un commento

Invia