Seguici su
Cerca Cerca nel sito

Rumana

Rumana

Rumana

Testimonias grandiosas de sa romanidade in Sardigna

Sa Sardigna romana benit a forte signada dae un'intensu protzessu de ridefinitzione de su paesàgiu pròpiu. Unu de sos tretos distintivos de sas polìticas de dominatzione de Roma est difatis semper istadu su de imprìmere a sos territòrios controllados una forma paesagìstica chi fruniret, giai de unu puntu de bista visivu, un'inequivocabile sensatzione de "romanidade" in cale si siat ala de s'imperu nche s'agataret.

Romana
Articolo
S'isvilupu de sas tzitades
S'istòria de s'urbanizatzione romana de sa Sardigna tenet cumintzu in antis meda de su su momentu chi, in su 238 a.C., s'ìsula colat suta de su domìniu diretu de sos Romanos. Est difatis dàbile chi giai in su VI sec. a.C...
Leggi tutto Leggi tutto
Romana
Articolo
Sos portos
Sa Sardigna fiat bènnidu sutaposta in edade romana a un'intensu isfrutamentu siat agrìculu siat mineràriu. Pretziosa duncas s'aiat dèvidu rivelare sa capatzidade de assegurare su tràficu marìtimu pro su trasportu de sas...
Leggi tutto Leggi tutto
Romana
Articolo
Sa rete istradale
Su controllu romanu de sa Sardigna fiat istadu basadu innanzi totu subra de s'imponente e efitziente rete viària. Su sistema fiat bènnidu, cun ogni probabilidade, impostadu subra de sos percursos istradales giai tratzado...
Leggi tutto Leggi tutto
Romana
Articolo
Istruturas urbanas
De su su momentu chi, in su 227 a.C., sa Sardigna fiat devènnidu provìntzia romana, su protzessu de romanizzazione de s'ìsula si fiat fatu semper prus intensu, in particulare in sas tzitades, chi aiant subidu unu progres...
Leggi tutto Leggi tutto

Commenti

Scrivi un commento

Invia