Seguici su
Cerca Cerca nel sito

Sassari, Archìviu Istòricu Comunale de Sassari

Sassari, Archìviu Istòricu Comunale de Sassari

Sassari, Archìviu Istòricu Comunale de Sassari

Sa pretziosa produtzione documentària, cunservada in s'Archìviu Istòricu Comunale de sa tzitade de Sassari, cugùgiat un'arcu temporale chi andat in su 1316 finas a su Noighentos. S'Archìviu cuntenet: cartografia istòrica, sos istatutos tataresos e sos archìvios istòricos comunales. S'Archìviu organizat fintzas manifestatziones e eventos culturales in etotu o in collaboratzione cun unas àteras Istitutziones.

Ca est importante lu bisitare
Unu pretziosu logu de cunservatzione documenta·las, fruibile de tzitadinos e istudiosos, chi abbratzat sa documentatzione de sa Sassari republicana, aragonesa, ispagnola e piemontesa finas a sa Costitutzione de su 1848.
S'archìviu est collocadu in unu palatzu istòricu, a paga distàntzia de su Palatzu Ducale.

Categoria Struttura: archìvios o bibliotecas

Tipologia Contenuti: Archìviu

Fruibilità: Abertu

Provincia: Sassari

Comune: Sassari

Macro Area Territoriale: Nord Sardigna

CAP: 07100

Indirizzo: via Insinuazione, 31, 33

Telefono: +39 079 279590

Email: archiviostorico@comune.sassari.it

Sito Web: archiviostorico.comune.sassari.it http://turismosassari.it/it/esplora-it/arte-e-cultura/item/598-palazzo-dell-insinuazione.html

Facebook: www.facebook.com/ComunediSassari

ghennàrgiu - nadale

Lunedì - Mercoledì - Venerdì

09:00 - 13:00

Martedì - Giovedì

09:00 - 13:00

Martedì - Giovedì

15:00 - 18:00

Informazioni sui biglietti e sull\'accesso: S'atzessu a s'Archìviu Istòricu Comunale est lìberu, de badas e cunsentidu a totus, previa cumpiladura de sa pregonta de istùdiu chi balet s'annu in corsicanu. S'Archìviu Istòricu Comunale est in disponimentu de istudiosos e ricercadores a sos cales benit frunida su dèvidu assistu partinde dae su sebestu de sos percursos de sa chirca.

Modalità di accesso: De badas

Altri servizi: Fotoriproduzione, sala de consultatzione. Sos documentos podent èssere riproduidos dae su servìtziu de fotoriproduzione o cun mèdios pròpios semper in base a unu tarifàriu comunale. S'eventuale publicatzione de sos documentos est subordinada a s'autorizatzione chi benit emìtida dae sa Diretzione de s'Istitutu. Sa sala de consultatzione est aberta a su pùblicu de su lunis a su sàbadu in sos matessi oràrios de s'archìviu. Unas àteras minudas e règulas subra de sos servìtzios sunt definidos in sa Carta Servìtzios, chi faghet a iscarrigare de su giassu de s'archìviu.

Aggiornamento

9/4/2024 - 16:48

Servizi

Sala per la didattica Sala per la didattica

Visite guidate Visite guidate

Dove si trova

Commenti

Scrivi un commento

Invia