Seguici su
Cerca Cerca nel sito

Frùmini Mayori, Laveria Giovanni Longu, Mina Su Zurfuru

Frùmini Mayori, Laveria Giovanni Longu, Mina Su Zurfuru

Frùmini Mayori, Laveria Giovanni Longu, Mina Su Zurfuru

A s'internu de su museu faghent a ammirare sas atretzaduras e sos trastos de traballu, sas documentatziones, sos machinàrios originales de su sitiadu e sos ogetos personales de sos ex-minadores dispostos in su sighente percursu: sa Mustra Vita in s'Iscuru chi rapresentat un'ispacadu de sa vida minerària de sa fine de su 1700 a sas dies nostros. De notèvole importu est sa colletzione de lampadas de minadore chi ripercorre s'istòria de s'illuminatzione in mina. Su Cumpressore: unu grussu e grae machinàriu a tecnologia arta meda, prodùidu a New York de sa sotziedade americana Ingersol Rand Company. Gràtzias a su cumpressore atzionadu dae motore elètricu, chi agataiat alimentatzione de unu formidàbile impiantu idroelètricu, faghiat a prodùere àera cumpressa pro sas perforatrici impreadas in galleria.
Sa Sala Turbina: in su 1895 fiat bènnidu installadu, sa prima borta in Sardigna, su generadore de currente idroelètricu, connètidu a sa Fonte de Pubusinu a traessu de un'impiantu de canalizzazione longu belle 5 km. Una novidade sena pretzedentes pro s'istòria minerària de s'ìsula, chi aiat bidu sa mina de Zu Zurfuru, sa protagonista de custu primadu. Sa Laveria: in s'ala arta de sa laveria est presentat ancora s'impiantu de flottazione impreadu pro sa frantumazione primària de su materiale. S'impiantu est assentadu dae unu mulinu a isferas de sa Simmons e sunt presentes duas baterias de tzellas de flottazione de su totu in linna de sa Denver, de istraordinàriu importu de su puntu de bista de s'archeologia industriale. S'abba beniat giuta tràmite una giuta, in ala ancora visìbile, de sas benas de Pubusinu.

Categoria Struttura: archeologia industriale

Tipologia Contenuti: Mina
Giassos o impiantos

Fruibilità: Abertu

Provincia: Sud Sardegna

Comune: Fluminimaggiore

Macro Area Territoriale: Sud Sardigna

CAP: 09010

Indirizzo: SS 126, località Miniera Su Zurfuru

Telefono: +39 340 0001995

Email: info@minierasuzurfuru.it

Sito Web: www.minierasuzurfuru.it

Facebook: www.facebook.com/minieradisuzurfuru

ghennàrgiu - nadale

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì - Sabato - Domenica

09:30 - 17:00

Informazioni sui biglietti e sull\'accesso: Su museu aberit petzi subra de aparauladura, a s'internu de sos oràrios indicados. In sas dies festivas infrasettimanali s'istrutura est aberta a su pùblicu cun su matessi oràriu. Pro totus sas info e aparauladuras mutire a su +39 340 0001995

Modalità di accesso: De badas

Aggiornamento

22/4/2024 - 18:07

Servizi

Visite guidate Visite guidate

Dove si trova

Commenti

Scrivi un commento

Invia