Seguici su
Cerca Cerca nel sito

Casteddu, MUACC - Museu universitàriu de sas artes e culturas cuntemporàneas

Casteddu, MUACC - Museu universitàriu de sas artes e culturas cuntemporàneas

Casteddu, MUACC - Museu universitàriu de sas artes e culturas cuntemporàneas

Su MUACC - Museu universitàriu pro sas artes e sas culturas cuntemporàneas - est un'istitutzione culturale noa in sinu a s'Universidade de sos Istùdios de Casteddu, dedicada a sa cunservatzione, promotzione e valorizatzione de su patrimòniu istòricu-artìsticu de s'Ateneu de edade cuntemporànea.
Cun un'incraro paisagìsticu ammajadore in manera piessigna, sos ispàtzios de su Museu òcupant su pranu terra e su primu pranu de un'edifìtziu de prètziu in tzentru istòricu, in su coro de su Bighinadu de Castello: su Palatzu de sos Marchesos de Chirra, nòdidu fintzas comente a Palatzu Cugia o Palatzu Nieddu, de su nùmene de sos propietàrios succedutisi in su cursu de sos sèculos, in sa parte de fràigu subra de sa bia Santa Croce, bighina a sa bia Curtzas de Apellu.
Sa missione de su MUACC, fundada subra de s'apentu a sa chirca, in un'orizonte chi abbratzat sos printzìpios afirmados dae ICOM e sos valores espressados in sa Magna Charta Universitatum persighit sa difusione de su connoschimentu a traessu de sas fainas espositivas, didàticas e de sa de tres missiones.
Sos obietivos fundamentales sunt definidos a sa lughe de unu cuntzetu de s'Universidade chi siat in medida semper majore a su servìtziu de sa comunidade, de s'isvilupu sustenìbile suo e presuppongono su ruolu imprescindìbile de s'istitutzione de museos in sos protzessos de crèschida e cambiamentu sotziale, in sentidu inclusiva, atzessìbile e multiculturale.

Ca est importante a lu bisitare
Como sunt ammaniadas in sos ispàtzios de museos sas òperas donadas a s'Universidade de sos Istùdios de Casteddu de s'artista Italo Antigu (1934), aende·si distintu in su segundu Noighentos pro una chirca de estrema coerèntzia, chi agatat in s'iscultura in atzàrgiu inossidàbile sa tzifra espressiva privilegiada e distintiva.
Cun s'atzàrgiu Antigu at afrontadu medas declinatziones de unu mètodu, comente finas dae sos annos Setanta aiat tentu a notare Gillo Dorfles, tiradu a esplorare sas potentzialidades de sa lìnia e de su sinnu, fissende sos istantes e custu chi issos cuntenent, trasfigurende·los in una tensione perpètua de sa natura cara a s'universale e s'assolutu. Gràtzias a sa lassa de s'artista e a s'aficu de s'Ateneu, sas prus rapresentativas isculturas de Antigu - espostas paris cun unu seletzionadu corpus de pintados, prendas e manufatos tèssiles - costituint oe una grandu richesa a disponimentu de sa colletividade.

Categoria Struttura: Museu, galleria e/o collida

Tipologia Contenuti: Arte

Fruibilità: Abertu

Provincia: Cagliari

Comune: Cagliari

Macro Area Territoriale: Sud Sardigna

CAP: 09124

Indirizzo: via Santa Croce, 63

Telefono: +39 070 6755330

Email: muacc.info@unica.it

Sito Web: web.unica.it/unica/page/it/museo_universitario_delle_arti_e_delle_culture_contemporanee_muacc

ghennàrgiu - nadale

Martedì - Venerdì

10:00 - 14:00

Mercoledì - Giovedì

10:00 - 18:00

Informazioni sui biglietti e sull\'accesso: Pro informatziones e aparauladuras: muacc.info@unica.it

Modalità di accesso: De badas

Aggiornamento

12/2/2024 - 09:38

Servizi

Visite guidate Visite guidate

Dove si trova

Commenti

Scrivi un commento

Invia