Seguici su
Cerca Cerca nel sito

Decraratzione de Atzessibilidade

Decraratzione de Atzessibilidade

Su portale Sardigna Cultura s'impinnat a garantire s'atzessibilidade a totu sos impitadores, cumpresos cussos chi tenent isentimentos, rendende su sitiadu web cunforme a sas lìnias ghiat subra de s'atzessibilidade WCAG 2.1 livellu AA a traessu de una sèrie de medidas chi cumprendent:

  • Impreu de colores a artu cuntrastu pro una mègius leggibilità;
  • Frunidura de testu alternativu pro sas imàgines pro cunsentire a sos impitadores cun problemas de bista de cumprèndere su càbidu;
  • Impreu de sutatìtulos pro sos vìdeos pro cunsentire a sos impitadores cun problemas de uditu de cumprèndere su càbidu;
  • Istrutura de su càbidu in modu lògicu e coerente pro fatzilitare sa navigatzione de sos impitadores cun problemas de mobilidade.

Sa redatzione s'impinnat in su megiorare de sighidu s'atzessibilidade de su sitiadu web e in su frunire un'esperièntzia de navigatzione sena ostàculos. Eventuales impòsitos o cummentos pro megiorare s'atzessibilidade podent èssere inoltradas a sardegnacultura@regione.sardegna.it.