Sardegna Cultura
Logo Regione Autonoma della Sardegna

Sa poesia in su segundu "dopoguerra"

No est istadu simple pro sos sardos, iscritores e nono, a imparare sa limba italiana. Pro tempus meda, finas a Gràtzia Deledda, s'est pensadu chi sos iscritores sardos non fiant resessidos e bogare a campu òperas famadas in italianu ca sa limba de su connotu issoro fiat abarrada cudda sarda. A manera particulare finas sa poesia sarda in italianu fiat abarrada ligada a unos cantos istereòtipos provintziales e b'ant postu fadiga a nd'essire. Podiat finas costare chi sa limba italiana aeret leadu sos piessignos de un'apartenèntzia mai achirida.

Faghet esempru su chi est costadu a Sarbadore Ruju, tataresu, chi, a pustis de sas primas regortas in italianu, torrat a su limbàgiu de sa tzitade sua cun "Agnireddu e Rosina" de su 1956. In su segundu "dopoguerra", a dae chi sa limba ufitziale de s'Istadu si fiat afirmende, sunt bessidas a campu unu muntone de òperas lìricas de livellu mèdiu e artu chi ant dadu alientu a s'iscena literària regionale.

Nigola Tanda nos frunit un'elencu de custos poetas in s'òpera "La nuova poesia bilingue", dae sa cale si cumprendent cantu manna siat istada s'atividade poètica de custos ùrtimos deghènnios. Si partit dae Pedru Mazza, Atìliu Maccioni, Frantziscu Zedda, Gràtzia Dore, Elene Pannain Serra, Marcello Serra, Sarbadore Fiori, Giuanne Corona, Nùntziu Cossu e Francu Fulgheri. Fintzas Frantziscu Màsala at iscritu paritzas lìricas in italianu, gasi etotu unu poeta gavoesu pretziadu meda, Remundu Manelli, autore de "E il mondo muta" in su 1956. De sinnalare finas Sarbadore Virdis, Giusepe Guiso, Giuanne Floris e Sergio Manca de Mores cun s'òpera su "Il gallo blu".

In sa produtzione poètica de su segundu "dopoguerra" no esistit su monolinguismu. Sos autores belle semper sunt bilìngues e, a s'ispissu, iscrient in sardu e in italianu. Cun su tempus s'intrèverat una creze de ispetzializatzione pro su còdighe linguìsticu seberadu. Mentovu mannu meresset Giuanne Maria Cherchi chi, in sos annos Sessanta pùblicat regortas diferentes cun una caraterizatzione sotziale forte. A pustis de su "Il peso del sole", editadu in su 1985, impreat su versu in limbàgiu tataresu e, in su tempus in fatu, su sardu logudoresu cun "A disora", "Aterue" e "S'ora 'e sa chigula", totus publicadas in sos annos Noranta. De sinnalare posca Lughia Pinna, nugoresa, Mario usai tataresu, Antoni Marras de Biddanoa Monteleone, Giusepe Murtas de Milis. De sa generatzione sighente, cudda de sa rivista "Ichnusa", sunt Sarbadore Mannuzzu, Ignàtziu Delogu e Giuanne Campus, chi si distinghent pro sos contenutos estèticos de s'òpera issoro. In sa matessi manera Bruno Rombi chi, in sos versos suos, comente iscriet Nigola Tanda, "si ponent fatu realidade e mitu, denùntzia e bisos, sa paràula amarigosa de sa bida e sa paràula ammajadora de sa poesia". A sa chirca de su significante poèticu e de unu sèberu estèticu-formale contivigiosu sunt ligados sos nùmenes de Ànghelu Mundula, Francu Cocco, Romanu Ruju, Giuanne Dettori, Orlandu Biddau, Gigi Dessì, Marcella Massidda, Biàgiu Arixi, Gràtzia Maria Poddighe, Frantziscu Sonis e Leandru Muoni chi, pretziadu finas comente crìticu literàriu, pùblicat in su 1985 sa regorta "Musicisti".
© 2018  Regione Autonoma della Sardegna