Vitzi, càssia de linna

Intàlliu

S'arte de s'intàlliu in Sardigna

Cando in Sardigna si faeddat de intàlliu semus faeddende pro su prus de su disinnu fatu subra sa càssia de linna, "arca" in su Campidanu de Aristanis.

Sa càssia barbaritzina

Sa chi tzèrriant càssia barbaritzina, chi s'aberit dae s'artu a ribalta, est intalliada petzi in sa mustra: mentras non lu sunt su cobercu e alas. Sa decoratzione rica mostrat a fitianu unu pannellu tzentrale inghiriadu dae curnisa.Custa tenet traveddas e montantes a costàgiu, poderados dae unu fascone in bassu fatu de àteras traveddas.

Sa càssia lussurgesa

Unu modellu prus pagu arcàicu de càssia sarda est cussu chi benit dae Santu Lussùrgiu, bidda de su Montiferru, intre Macumere e Aristanis, dae su cale leat su nùmene. Sa tipologia lussurgesa est isvilupada mescamente in longu, e in custu a lestru si podet acostagiare a su modellu de su cassone de coja toscanu.

Corros e curcurigas

S'usàntzia artesanale de s'intàlliu, in Sardigna, pertocat fintzas a su mancu a duas fainas de significu, corros de cassa e curcurigas. Dae s'abbitu isparghinadu de s'intàlliu de sa linna s'isvilupant, difatis, àmbitos minores ma non prus pagu de interessu, che sos corrigales pro sa bùrvura. Custos sunt serrados in sas alas cun ortigru, linna o metallu, a s’ispissu pretziadu.

Mòbiles de istile rùsticu

S'usàntzia de s'intàlliu at tramudadu a manera sìnchera in su primu deghènniu de su de XX sèculos in àteros arredos de linna, mesas, curnisas, arredos cumpletos torrados a interpretare a manera "rùstica" sarda (famados, pro sa calidade de su traballu, cussos de sa Dita Frades Clemente de Tàtari).In prus sas matonellas de tzeràmica las bendiant cun sa curnisa de linna.