Su Tenore de Vitzi

Cantu

Sas formas diferentes de càntigu

Esistent formas diferentes de càntigu: a tenore, a cuncordu, a chiterra, definidas non cunforma a sas modalidades tècnicas de esecutzione ebbia, ma finas cunforma a su cuntestu de su territòriu chi lis pertocat.

Càntigu a tenore

Cun sa paràula tenore (in unas cantas biddas s'impreant sos sinònimos cuncordu, cuntzertu, cunsonu, cuntrartu) si cheret espressare siat su càntigu etotu siat su coro de bator cantadores chi lu cantant. su càntigu a tenore si podet descrìere comente unu càntigu solista acumpangiadu cun corfos (acordos) dae unu coro a tres partes vocales (chi li narant, a pretzisu, su tenore).

Orgòsolo, su tenore

Orgòsolo est una de sas comunidades in ue sa pratichesa de su càntigu a tenore tenet prus balia e in ue b'est su nùmeru prus artu de cantadores e de grupos fissos chi s'apentant e chi sunt formados dae professionistas meros e sìncheros de custa forma musicale piessignada. In sa bidda sentint prus a notu s’identidade de su càntigu. Cale sunt sos piessignos de su tenore orgolesu?

Cantu a cuncordu

Che a su càntigu a tenore, finas cuddu a cuncordu est, a s'avesu, a bator partes maschiles, e ognuna est cantada dae unu cantadore ebbia, ma ispetzializadu, chi - pro traditzione - faghet parte de una cunfraria laicale. Su càntigu a cuncordu tenet una sienda e una variedade semper prus mannas de cumbinadas de acordos. Imbetzes tenent diferèntzias s'impostadura de sas boghes.

Santu Lussùrgiu, cantare cun boghes medas

In Santu Lussùrgiu (bidda de belle 2500 abitantes in su Montiferru e in provìntzia de Aristanis) sa costuma de su cantu a cuncordu at tentu unu desvilupu de primore, in intro e in foras de s'istitutzione de sa cunfraria e lompet a chimas de galania musicale desemprada. Sa cantada est semper in bator partes, ognuna contivigiada dae unu cantadore ebbia.

Càntigu a chiterra

Sende chi est ligadu, pro traditzione, a cuddas situatzione ue sa gente s'apentat, su càntigu a chiterra cuntenet livellos esecutivos diferentes, unu amatoriale e unu de ispetzialistas. In ambos duos livellos sa cantada previdet semper un'intreveradura de prus de unu cantadore sighende formas mètricas e musicales definidas. Ogni cantore at un’istile piessignadu in sa cantada.