Nùgoro, pratza Satta, 1967

Pratza Satta in Nùgoro

In su 1967 s'iscultore Costantine Nivola progetat s'istrutura noa de sa pratza Bustianu Satta in Nùgoro, dedicada a su màssimu poeta sardu de su primu Noighentos. Contra s'abbitu, galu oe fitianu in Sardigna, a dare a sos ispàtzios urbanos, in sea de "acontzu", una stereometria rinascimentale prana, Nivola mantenet s'andanta in ghetada de sa pratza.
In su 1967 s'iscultore Costantine Nivola progetat s'istrutura noa de sa pratza Bustianu Satta in Nùgoro, dedicada a su màssimu poeta sardu de su primu Noighentos.
Contra s'abbitu, galu oe fitianu in Sardigna, a dare a sos ispàtzios urbanos, in sea de "acontzu", una stereometria rinascimentale prana, Nivola mantenet s'andanta in ghetada de sa pratza, chi agiudat su collegamentu intre su cuarteri istòricu de Santu Pedru e s'ismanniada de sa tzitade noa in su cursu Garibaldi, e nde ispartzinat sa superfìtzia de coròngios de granitu.
In sas cafas de sas pedras nche ponet isculturas piticas in brunzu chi retratant a Satta in sos ruolos suos diferentes e in sas ghinnas de poeta, abocadu, babbu gosadore, e chi, a pustis de su corpu visivu de sos coròngios, rechedent de èssere bidas dae a curtzu: totu custu est inserradu dae una "quinta" de domos pintadas in biancu e unificadu dae su pamentu e dae sos sediles in pedra segada chi istupant a manera plàstica dae sa geometria de su lisieddu.

A una banda, Nivola còdiat de gosi sa grangeria a s' "òmine nodidu" pro lassare logu a s'ammentu amistantziosu de unu tzitadinu chi in sas atziones suas totu sa comunidade locale si podet reconnòschere; dae s'àtera banda, rispetende su valore de sa pratza comente "pàusu" in su tessìngiu urbanu, nd' avalorat su caràtere de "internu" e creat unu ambiente in ue prevalent sos atzentos de su gosamentu ìntimu, privadu. Custa visione de su monumentu naschet dae s'idea sua de un'arte chi mirat a torrare a agatare sa capatzidade antiga de trasmìtere calores cumpartzidos, istrammancada cun sa lòmpida de s'individualismu modernu. Un'arte a tesu tantu dae sa retòrica de sas istàtuas de s'Otighentos, cantu dae sa rochella de paritzas isculturas modernistas chi, nàschidas pro su museo o pro sa galleria, benint tramudadas in sas pratzas sena pensamentu pro s'ambiente in ue si depent inserire, o fintzas in opositzione sìnchera cun issu.