Sas relatas cun su continente itàlicu

Sa colada de su Regnu de Sardigna dae sos Asburgo de Ispànnia a sos Savoia, pro su chi pertenet a su discursu subra sos produtos artìsticos non batit a mudaduras de sustàntzia pro su chi pertenet sas relatas cun sas tzitades italianas de su Mediterràneu francu, est craru, pro s'inserimentu in su cuadru culturale de sos sèberos estèticos de sos soberanos noos.
Sa colada de su Regnu de Sardigna dae sos Asburgo de Ispànnia a sos Savoia, pro su chi pertenet a su discursu subra sos produtos artìsticos non batit a mudaduras de sustàntzia pro su chi pertenet sas relatas cun sas tzitades italianas de su Mediterràneu francu, est craru, pro s'inserimentu in su cuadru culturale de sos sèberos estèticos de sos soberanos noos.
Nointames aguantet una moda artìstica de ghetu ibèricu, si notat, pro su chi pertenet a sas commissiones, unu distacu progressivu dae s'Ispànnia e a s'afortiamentu de sas relatas cun Nàpoli, Gènova e Roma.

Sighit duncas s'importatzione de òperas ibèricas mancari chi s'isparghinadura sua acuntessat in sos bidditzolos de s'internu, istatziones perifèricas in ue sa rempellada a sas novidades polìticas e culturales de su guvernu nou est prus forte e in ue resultat prus fàtzile a si nde fuire dae su cuntrollu presente in sos tzentros prus mannos.

Est difatis crara dae luego sa voluntade dae parte de sa classe dirigente piemontesa de fàghere mudaduras fortes in intro de sa cuntzetzione de s'arte presente in Sardigna, comente mustrat su ruolu intregadu a sos ingennieris militares chi, in prus de s'afateriare in s'assentu nou de sas fortificatziones e de sas turres de sas costeras, subraintendende a su fràigu de crèsias, cumbentos e edifìtzios tziviles, faghent in cussa manera a pìgiu∙a pìgiu unu cambiu de sos sitemas de fràigu gòticos de sos "picapedrers" e de sos maistros de muru cun cussos piemontesos, cun una cunsighèntzia fintzas in su sèberu de sos materiales.
Est però una polìtica culturale atzentradora chi petzi a bellu•a bellu resessit a intrare in su tessìngiu culturale.