Santu Antiogu, iscritzione gregu-bizantina

Sas iscritziones grecu-bizantinas

In sa Sardigna meridionale sunt costoidas iscritziones medievales in gregu, chi sunt de importu nòdidu ca cuntenent sos nùmenes de sos rapresentantes locales de s'imperu romanu de Costantinòpoli. Si podet dare chi siant nùmenes personales (Torchitòriu, Salùsiu, Òrtzocor) chi posca ant a divènire tìtulos dinàsticos de sos Lacon-Gunale, giùighes de Casteddu.
In sa Sardigna meridionale sunt costoidas unas cantas iscritziones medievales in limba grega, chi sunt de importu ca in cue si podent lèghere sos nùmenes de sos rapresentantes locales de s'imperu romanu de Costantinòpoli.Si podet dare chi siant nùmenes personales (Torchitòriu, Salùsiu, Òrtzocor) chi posca ant a divènire tìtulos dinàsticos de sos Lacon-Gunale, giùighes de Casteddu. Peruna iscritzione giughet sa data, ma totus, a manera probàbile, s'assentant intre sa mesidade de su de X e sa mesidade de su de XI sèculos.

Sas biddas dae ue protzedint sunt Assèmini (crèsia de Santu Giuanne), Santu Antiogu (basìlica de su màrtire), Deximoputzu o Biddasorris (oe in su Museu Archeòlogicu Natzionale). A primìtzios sas iscritziones fiant intro de sas crèsias chi teniant unu status particulare, ca fiant ligadas a s'aristocratzia chi dominaiat in Casteddu pro more de una filera de vìnculos chi non connoschimus cun pretzisione. Fiant forsis crèsias de famìlia, fraigadas in su logu ue fiant nàschidos sos personàgios ammentados in sas iscritziones, o crèsias in ue cussos etotu fiant interrados, o puru crèsias de importu mannu in sa Sardigna meridionale pro su chi pertocaiat sa fide e sa devotzione.

De ogni manera, paret chi cun custas iscritziones sos primos giùighes de Casteddu cheriant afirmare s'autonomia chi aiant tentu pro more de custas iscrituras “espostas”. Non petzi: paris cun sas iscritziones bi fiant isculturas de màrmaru de arredu litùrgicu, chi acrarant su cuntestu culturale in ue, ambas duas, fiant istadas sestadas e produidas. In custu momentu istòricu, de unu bessu, s'agataiat s'afortiamentu de s'autonomia locale, a s'àteru bessu fiat cunfirmadu su cunsonu amministrativu, religiosu, artìsticu cun Costantinòpoli, finas pro mèdiu de relatziones culturales cun sa costera campana.