Sos manufatos

Sos manufatos

Si sa bundàntzia de sa matèria prima, sa lana, diat pòdere giustificare sa cantidade de tessìngios produtos gasi a muntone de èssere ogetu de cummèrtziu giai dae s’edade romana, no est bastante a ispiegare, intames, sa cantidade, variedade e isparghinadura manna de sa produtzione tèssile traditzionale comente si mostrat a ladinu a su mancu moende dae su medioevu.
Si sa bundàntzia de sa matèria prima, sa lana, diat pòdere giustificare sa cantidade de tessìngios produtos gasi a muntone de nche èssere ogetu de cummèrtzu giai dae s'edade romana, no est bastante a ispiegare, intames, sa cantidade, variedade e isparghinadura manna de sa produtzione tèssile traditzionale comente si mostrat a ladinu a su mancu moende dae su medioevu.
Sa cajone de una variedade e richesa gasi manna si depent chircare in cussu matessi "humus" chi faghet nàschere variedades ispantosas de bestires gasi comente de panes e de intritzos. In totus custas atividades, tìpicas de su traballu femminile, si règulat unu gustu estèticu, unu matessi "ritmu ètnicu" chi s'intendet in misura uguale in sas tessìngios e in su ballu gasi comente in su cantu e in s'intàlliu.

Su de èssere reconnotu e su caràtere de sa produtzione tèssile isulana e in fines su valore suo etotu si depent a custu sinnu ètnicu, chi intèrpretat a manera personale de su totu traditziones, motivos, tècnicas e materiales chi sunt, pro su restu, comunas a totu s'àrea de su Mediterràneu.

Sos manufatos traditzionales antigos mostrant una identidade e unu caràtere tìpicu de su grupu produtivu dae ue lòmpent. Diferente est su casu de unos cantos tessìngios sardos modernos, redutos a complementu de arredu, cun cromatismos isvaloridos e abrandados e cun mòdulos decorativos pèrdidos in s'innoràntzia de sa traditzione e pro custu sugeta a imitatziones extraisolanas. Tocat de cunsiderare torra sèberos e indiritzos produtivos de una parte de sa produtzione tessile in die de oe, de a beru tropu istandardizada e banalizada e fortzis pro custu gosi vulneràbile, imitàbile e pagu competitiva.