Foiso Fois, Retratu de Emìliu Lussu

S'aficu polìticu

Sas ocurrèntzias de sa gherra de su ‘15/’18, e a su tempus in fatu, prenu de abolotos, aiant cunditzionadu meda sa Sardigna. Su dramma personale lu bivet finas su "disterradu" Gramsci (in gioventude sardista) chi nche ponent in presone e bi lu lassant acanta a mòrrere. Cando, Lussu dae Parigi at a cramare sos sardos pro los reunire e gherrare in Ispagna, pagos li respondent.
Sas ocurrèntzias ligadas a sa gherra de su '15/'18, e a su tempus in fatu, prenu de abolotos, aiant cunditzionadu meda sa Sardigna. Gràtzias a su reclutamentu a base territoriale, una chentina de mìgia de sordados, torrados a cramare suta sas armas, aiant tentu sa possibilidade de iscumproare totus paris una fata istremorosa, "straniante", ma chi insignaiat. A sa torrada, sos chi fiant istados cumbatentes etotu si fiant organizados fundende in antis movimentos e pustis formatziones polìticas, faghende nàschere su Partidu sardu de Atzione. S'interventu de su fascismu (chi naschiat etotu dae s'ativismu de sos chi fiant istados cumbatentes) aiat firmadu in su nàschere custa esperièntzia de regionalismu autonomista. Paritzos los aiant custrintos a si callare a sa muda che a Camillu Bellieni, àteros, che a Pàulu Pili, nche los aiant inserrados in su chi cramaiant sardu-fascismu, e galu àteros, che a Lussu, custrintos a su cunfinu, aiant preferidu a s'istrangiare. Sende gasi sas fatas, su dramma personale lu bivet finas su "disterradu" Antoni Gramsci (in gioventude isse etotu sardista) chi nche ponent in presone e bi lu lassant acanta a mòrrere. Su regime s'apoderat de s'ìsula. Cando, cara a sa metade de sos annos trinta, Lussu dae Parigi at a cramare sos sardos pro los reunire e gherrare in Ispagna, Dinu Giacobbe ebbia, paris cun pagos àteros meda respondent. Sa cultura s'abbacat, ma non s'arreet. B'at un'interessu annoadu pro s'istòria cun Remundu Carta Raspi e su teòricu sardista Bellieni etotu. Egìdiu Pilia si leat a incuru sa literadura dae su puntu de bista istòricu, in su mentras chi, in sa revista "Il Nuraghe", s'annòditant sos iscritores Pedru Casu, Giuanne Antoni Mura, Linu Masala Lobina, Filibertu Farci, Tilipu Addis.