Poetas cuntemporàneos

In su Noighentos sunt istados, intre sos àteros, Pedru Mura, Benvenutu Lobina, Antoni Mura e Antoni Mura Ena a nde bogare sa poesia in sardu dae su limbo de su manierismu populare in ue s'agataiat pro l'abèrrere a sas currentes de annoamentu europeu. Cunforma a su chi narat Nicola Tanda issos ant "riplasmato l'immaginario sardo con una scansione lirica tutta interna".
In su Noighentos sunt istados, intre sos àteros, Pedru Mura, Benvenutu Lobina, Antoni Mura e Antoni Mura Ena a nde bogare sa poesia in sardu dae su "limbo" de su manierismu populare in ue s'agataiat pro l'abèrrere a sas currentes de annoamentu europeu. Cunforma a su chi narat Nicola Tanda issos ant "riplasmato l'immaginario sardo con una scansione lirica tutta interna e hanno ricreato una lingua poetica scavata nelle profondità del soggetto risolvendola in valori fonosimbolici del tutto nuovi e insospettati".

In fatu a issos, sas generatziones noas ant sighidu custu esempru chirchende de produire una poesia ligada a sas raighinas, ma a su matessi tempus fintzas a unu sentimentu estèticu e a contenutos de cunsonu universale.

Prus a notu si podent ammentare sas lìricas de Antoni Cossu, Ànghelu Detori, Foricu Sechi, Sarbadore Farina, Munserradu Meridda, Giròmine Zatzu, Frantzischinu Satta, Pedru Sòtgia, Sarbadore Corriga, Frantziscu Dedola, Lenardu Sole. Unu mentovu particulare lu meresset Giuanne Fiori, itiresu, chi cun "Camineras" (1985) si diferèntziat pro una beridade lìrica prus arta. Una chirca linguìstica isperimentale l'at bogada a campu Antoninu Rubatu (autore fintzas de tradutziones dae sos clàssicos e de unu ditzionàriu), Luca Mele, Giuanne Piga (chi sighit sas àndalas de s'iscola "nugoresa"), Gonàriu Carta Broca (autore fintzas de unu romanzu), Giusepe Delogu, Faustinu Onnis (poeta e tzensore de s'àrea casteddaja), Sarbatorànghelu Ispanu, Efis Collu.

Ligada a manera ìntima a sa de Benvenutu Lobina est sa poesia de Anna Cristina Serra chi, cunforma a su chi narat Tanda, "si è affermata in questi anni come una voce che sa rendere l'atmosfera e quasi il respiro arcaico della casa con i suoi simboli della vita e i valori morali".
Si distinghet fintzas Pàula Alcioni, chi cun una limba arta e fine contat sos dolores, sos turmentos e sas isperas de sa bida de ognunu.