Poesia iscrita

Bi sunt poetas medas oe in Sardigna chi iscrient e pùblicant in limba sarda. Sende chi non s'agatant prus rivistas che a "S'Ischiglia", chi fiat unu puntu de riferimentu pro medas, sa poesia como biàgiat in cumpangia mescamente de sos prèmios o sos cuncursos literàrios.
Bi sunt poetas medas oe, in Sardigna, chi iscrient e pùblicant in limba sarda. Sende chi non s'agatant prus rivistas che a "S'Ischiglia", chi fiat unu puntu de riferimentu pro medas, sa poesia como biàgiat in cumpangia mescamente de sos prèmios o sos cuncursos literàrios.
Carchi rivista de setore, est craru, dat ispàtziu a sa poesia, ma sa produtzione poètica "in limba" trigat oe a agatare unu mercadu editoriale de importu. Mancari bi siant esempros de gabale in su Noighentos, su momentu atuale paret èssere de meledu, in s'ispera chi favoressat unu "dare borta" improvisu de sa poesia in limba cuntemporànea.
Non mancant novidades interessantes e autores de balia chi diant merèssere mentovu in un'elencu a su mancu provisòriu, cun s'arriscu però de ismentigare calicunu. Si podet nàrrere, semper e cando, chi s'impèllida chi sa lege regionale 26 at dadu a custu setore e a sa difusione de sos prèmios culturales est giai lòmpida a su puntu prus artu.
Forsis diat èssere pretzisa una ratzionalizatzione prus bona pro fàghere a manera chi unu prèmiu o unu mentovu baleret a manera relativa carchi cosa de prus. Grae paret mescamente sa crisi de su teatru sardu chi, francu carchi etzetzione de bantare, non resesset a tènnere un'identidade sua e sa matessi sorte de poesia e prosa literària. Dae sos tempos de Antoni Garau, mancu in su setore de sa cummèdia campidanesa s'est prus cunsighidu unu livellu espressivu artu.