Carnevale di Lodine

Harrasehare Lodinesu

Il protagonista della festa è un fantoccio con una maschera di legno, scolpita da un artista locale.

Brunzetu de gherreri, dae Pàdria

Su pòpulu de sos brunzetos

Sos chi tzèrriant "brunzetos" sunt sa forma de arte prus nòdida intre cussas produidas dae sa cultura nuràgica. Sunt istàtuas piticas de brunzu otènnidas cun sa tècnica chi li narant "a cera persa". Cun custa a primu si faghiat su modellu de chera;a pustis si tudaiat su traballu in chera cun terra lugiana de aguantu e a s'acabu si ghetaiat su brunzu iscagiadu in logu de sa chera.

Fèmina tessende

Sas tècnicas de tessidura

Sa tècnica de tessidura chi distinghet sos manufatos tèssidos in su telàrgiu a istoja est sa tessidura prana cun ordìngiu a bista. Si ponent sos filos de ordìngiu chi si màgiant a forte subra sos filos de ordidu fintzas a nche los tutare de su totu. Bidu chi su colore de su tessìngiu essit dae sos filos de ordìngiu ebbia, s’ordidu podet èssere de colore diferente.