Sas formas diferentes de càntigu

Esistent formas diferentes de càntigu: a tenore, a cuncordu, a chiterra, definidas non cunforma a sas modalidades tècnicas de esecutzione ebbia, ma finas cunforma a su cuntestu de su territòriu chi lis pertocat.
Esistent formas diferentes de càntigu: a tenore, a cuncordu, a chiterra, definidas non cunforma a sas modalidades tècnicas de esecutzione ebbia, ma finas cunforma a su cuntestu de su territòriu chi lis pertocat.
Su càntigu a tenore est una forma originale de cantu polifònicu de traditzione orale cantadu dae bator boghes maschiles cun istrutura armònica verticale a corfu (cun intervallos de tertza, cuinta, otava). In carchi bidda de su Montiferru (Santu Lussùrgiu, Cùlleri) s'espressada "càntigu a cuncordu" definit s'arte de su càntigu cun prus de una boghe ligada, pro traditzione, a sas cunfrarias de làicos. Fintzas si no est pretzisa in totu, in sos ùrtimos annos s'espressada est impitada pro inditare, totus paris, sos repertòrios a bator partes cun argomentu pro su prus religiosu. Repertòrios chi tenent, a s'ispissu, su testu in latinu chi protzedit dae sa crèsia (e mescamente impreadu pro sa paraliturgia) ispàrghidos in s'ìsula (massimatotu in su chirru tzentru-setentrionale),annoditende•los, de custa manera, cunforma a su càntigu tenore. Su de praticare su càntigu solista, acumpangende•lu cun sa chiterra, est comune a totu sa Sardigna e est partzidu in tipologias diferentes. Sena duda cudda de prus importu est sa chi totus li narant càntigu a chiterra (o puru boghe a sa chiterra, boghe a sa chitarrina e gasi sighende) chi paret tèngiat su Logudoro comente logu de primore e oe, in pràtica, s'agatat in totu su tzentru-nord de s'ìsula.