Casteddusardu

Lìnias ghia de su Pianu paesagìsticu

Su Pianu paesagìsticu regionale est istadu elaboradu sighende sos printzìpios detados in sas Lìnias ghia presentadas totu paris intre s'Assessore a sos Benes Culturales Elisabetta Pilia e s'Assessore a s'Urbanìstica Gian Valerio Sanna e aprovadas dae su Cunsìgiu regionale su 26 de maju 2005.
Su Pianu paesagìsticu regionale est istadu elaboradu sighende sos printzìpios detados in sas Lìnias ghia presentadas totu paris intre s'Assessore a sos Benes Culturales Elisabetta Pilia e s'Assessore a s'Urbanìstica Gian Valerio Sanna e aprovadas dae su Cussìgiu regionale su 26 de maju de su 2005.

Sas lìnias de ghia pro ammaniare su Pianu paesagìsticu regionale sunt istadas unu documentu de importu in s'inditu chi ponet su paesàgiu comente riferimentu istratègicu de sa pianificatzione, marchende sa richesa, sa diversidade e sa dinàmica de sas cumponentes antròpicas e naturales suas. De importu mannu est s'annotu dadu a sos elementos identitàrios de su paesàgiu sardu: nde sunt bessidos a pìgiu sos piessinnos de su patrimòniu istòricu, de sas traditziones, de sas connoschèntzias, de sa fàuna e de sa flora.

Gasi comente inditadu in sas Lìnias de ghia, su Pianu paesagìsticu printzìpiat protzessos de recostrutzione, su bene est medidu comente elementu de valorizare pro printzipiare un'isvilupu sustenìbile e non comente unu vìnculu. "Torrare a fraigare" est, tando, unu tèrmine prus carcu e bonu respetu a "fraigare", ca si "fraigare" cheret nàrrere collaborare cun sa terra, imprentare su sinnu de s'òmine subra unu paesàgiu chi nd’at a resurtare mudadu pro semper, "torrare a fraigare" est una paràula chi tenet finas custu significadu, ma finas cussu ammentadu dae Marguerite Yourcenar in sa tradutzione italiana de "Memorie di Adriano", de "collaborare con il tempo nel suo aspetto di passato, coglierne lo spirito o modificarlo, protenderlo, quasi, verso un lungo avvenire; significa scoprire sotto le pietre il segreto delle sorgenti".

Ponende fatu a sos inditos de sas Lìnias de ghia, sende chi su Pianu paesagìsticu, in su cale cabent normas generales chi pertocant totu su territòriu regionale, istùdiat finas a manera profunda su territòriu de sa costera chi est istadu partzidu in 27 setores parìmighes catalogados intre àreas de interessu paesagìsticu, guastadas o degradadas.

In coerèntzia cun cantu naradu in sas Lìnias de ghia, subra una proposta progetuale de pianificatzione paesagìstica elaborada dae sa Regione, at printzipiadu unu protzessu de co-pianificatzione a su cale ant leadu parte, in 21 cunferèntzias, sas amministratziones comunales e provintziales, sos professionistas, sos istudiantes e sos assòtzios chi tenent interessos diferentes. S'obietivu est cussu de informare e analizare, totu paris cun sos entes locales territoriales, sos resurtados de su traballu fatu, averiguare sa respondèntzia de sas potentzialidades de su tempus benidore de onni sìngulu àmbitu parìmighe.