Su Pisanu medievale

S'Islam at istesiadu s'ìsula dae Bisàntziu e, cando non bi fiat ghia pòlìtica, amministrativa e militare, tando sunt nàschidos is bator giudicados o rennos indipendentes de Càralis, Arborea, Gaddura e Turres. Moende dae su printzìpiu de s'annu Milli est cumentzada sa penetratzione cummertziale e polìtica de Gènova e de Pisa in Sardigna, a sa cale si depet s'introdutzione de tèrmines linguìsticos mescamente pisanos medievales.
S'Islam at istesiadu s'ìsula dae Bisàntziu e, cando non bi fiat prus ghia pòlìtica, amministrativa e militare, tando sunt nàschidos is bator giudicados o rennos indipendentes de Càralis, Arborea, Gaddura e Turres. Moende dae su printzìpiu de s'annu Milli est cumentzada sa penetratzione cummertziale e polìtica de Gènova e de Pisa in Sardigna, a sa cale si depet s'introdutzione de tèrmines linguìsticos mescamente pisanos medievales. In particulare, s'influèntzia pisana s'est fata prus forte meda in is giuigados de Caralis e de Gaddura, mentres in su giuigadu de Turres sa primatzia genovesa est istada prus forte cun su tempus, mescamente in sa tzitade de Tàtari.
Is acadessimentos chi resumende amus remonadu ant tentu una cunsighèntzia evidente, est a nàrrere chi in su sardu est intradu dae tando unu nùmeru mannu de boghes italianas antigas, comente s'agatant in unos cantos casos giai in is primos documentos de su de XI sèculos. Intre is àteras , su log. "betzu", camp. "bècciu" “vecchio; su log. e camp. "giòvanu" "giovane" (tosc. ant.. giovanu); su log. "abbaidare" "guardare" (ital.ant. (a)agguaitare); su log. "atzivire", camp. acciviri “preparare, provvedere di, fornire”(ital.ant. accivire); su log.set. "inzulzare", "inzunzare" e sìmiles "ingiuriare" (tosc. ant.. ingiulia); su tzentrale "manicare", log. set. "manigare" "mangiare" (ital.ant. manicare); su log. "virgonza", "birgonza", camp. brigùngia "vergogna"; su log ciafu, tzafu "schiaffo" (tosc. Ant. Ciaffo); su log. ancu, camp. anchi “che” in frases chi espressan bona sorte o mala sorte (tosc. ant.. anco); su log. "barreddu" "fardellino dei ragazzi", camp. rust "orrèddu" "gonnella bianca di tela" (ital.ant. Guarnello).