Seguici su
Cerca Cerca nel sito

Su Fogadoni, ritu ancestrale e religiosu a Mandas

Su Fogadoni, ritu ancestrale e religiosu a Mandas

Su Fogadoni, ritu ancestrale e religiosu a Mandas

Datas:

  • Martis 16 ghennàrgiu - Su Fogadoni (Sant'Antonio Abate)
  • Sabato 20 ghennàrgiu - San Sebastiano

Mandas - piatza·las antale sa Crèsia de Sant'Antonio Abate; pro sas fainas de cuntornu a su ritu de "Su Fogadoni" est cussigiada s'aparauladura

"Su Fogadoni - Traditzione ancestrale. Esperièntzia ùnica de fide e folclore intre istraordinàrios momentos de disaogu e mìstica scaramanzia rituale. Preàmbulu de su carrasegare, retaggio paganu de purificatzione e rigeneratzione de sas antigas comunidades rurales, ligadu a s'annoadura de sa natura, a sos tziclos solstiziali e mescamente a su cultu de su deus solas, de cale sas fogheras sunt un'allegoria pro bia de sa lughe e de su calore chi emanant. Tzertamente traditzione difùndida dae sa figura de Sant'Antonio abate (eremida in su desertu, nàschidu in Egitu a inghìriu a su 250 e cristianu pellegrinu in sas terras chi càstiant su mare Mediterràneu)".

Sant'Antonio abate ricurret martis 16 ghennàrgiu. Est custa sa die prus ìntima, pro chi si podet pigare una die lìbera infrasettimanale pro sighire e connòschere cada minuda de sa traditzione. Su mangianu e in su primu merie ant a pòdere èssere bisitados su Musei de Mandas in s'isetu chi, a sas 17:00, tèngiat cumintzu sa Professone religiosa chi at a protzedire de sas bias de su tzentru istòricu, finas a su Cumpèndiu Medievale de Sant'Antonio abate, chi acasàgiat s'omònima cresiedda, posta in sa corte in pedra, a pagos metros de s'enorme catasta de linna e de sos locales destinados a Museu Etnogràficu “Is Lollas de is Aiaius”.
Posca su pàrracu at a beneìghere sa foghera, in antis de s'accensione de “Su Fogadoni” prevìdida sas oras 18:00 e de s'inghitzu de ballos e mùsica, chi ant a sighire totu sa note.

San Sebastiano ricurret sàbadu 20 ghennàrgiu, pro custa data su Musei de Mandas ant a èssere totus visitabili su mangianu e su merie de sas 17:30, mentras longu su tzentru istòricu de su paisu, s'at a pòdere sighire sa traditzionale professone religiosa in onore de San Sebastiano chi s'at a concruire in sa Crèsia de San Giagu Majore (Santu Jacu), pro sa bàndida missa. A pagos passos at a èssere predispostu una àtera foghera, in sa pratza subra de cale insistet fintzas s'intrada de su Museu de Arte Sacra “Peregrinatio Fideli” e totu sa de su Otighentos àrea cunventuale de S. Francesco. Inoghe, de sas 18:30 a sas 20:00, a s'internu de s'ex crèsia dedicada a su pradu de Assisi s'at a tènnere su Cuntzertu de Beppe Dettori (cantante de sos Tazenda) e Raoul Moretti (agigu de torrada de su giru cun sa cantante Elisa).
In un'atmosfera ìntima e còmplitze, una de sas boghes sardas prus rapresentativas in unu cuntzertu acùsticu de chiterra e arpa. Un'universu musicale in cale coniugare mundu arcàicu e mundu modernu pro contare su cuntemporàneu, a pagos passos de sa grandu foghera, chi at a èssere allùidu dae sas 19:00 belle, a pustis de sa beneditzione de su pàrracu.
Semper su 20 ghennàrgiu, totu sa serada e finas a tarda note, ant a cumintzare mùsica e ballos cun degustazione de sos produtos tìpicos. De sas 15:30 a sas 18:30 ant a èssere visitabili fintzas sos àteros duos Musei (a tesu unos 400 metros de sa pratza de sa foghera), e s'at a pòdere prenotare sa bìsita ghiada de s'intreu tzentru istòricu (cumintzu oras 16:30) finas a s'Antiga Istatzione Ferruviària de su Trenino Verde. Pro chi at a chèrrere aprofitare de s'enogastronomia mandarese, siat in pràngiu chi a chena ant a èssere disponìbiles sos puntos ristoro de Mandas, cun ristorante e agriturismu (a unos 40 metros a pees de s'àrea de sa festa). Meda poliedriche esperièntzias, in un'ammaju continu e imperdibile.

Tag

Inizio:

2024-01-16

Fine:

2024-01-20

Contatti struttura:

Totu sas aparauladuras sunt possìbiles tràmite:

Sitiadu web: www.museimandas.com

Curreu eletrònicu: info@museimandas.com

Tel. +39 338 4592082 (Infopoint Mandas), fintzas tràmite WhatsApp

 

Sos puntos ristoro, siat martis 16 chi sàbadu 20, ant a tènnere menù cun cumpositzione variàbile intre de issos e intre pràngiu e chena, cun prètzios partinde dae 21,00 €/pax (antipastos, primu, durche, abba e binu), mentras su billete cumulativu de sos 3 Musei pro sos individuales at a tènnere su costu de 9,00€/pax e, subra de aparauladura, a su costu de 5,00€/pax (in logu de sos costumados 10,00€/pax), s'at a pòdere partetzipare a su gosamentu ghiadu de su Percursu Pedonale “Mandas” coniughende sos momentos prus printzipales de sas tzelebratziones religiosas, de su cuntzertu e de sa foghera, cun sas bìsitas de sas Crèsias de San Giagu Majore e Sant'Antonio Abate, de s'àrea cunventuale de San Frantziscu e de s'Antiga Istatzione Ferruviària cun sos istòricos materiales rotabili (locomotiva a papore “Reggianos”, locomotore diesel cun carrotzas V2D, automotrice Ade, etc.). Chi si podet sighire de totu sa Sardigna cun sos mèdios pròpios e cun biàgios de grupu in manera apòsita organizados, Mandas est comodamente chi si podet sighire de Casteddu e hinterland fintzas cun sos modernos trenos Stadler, chi de Pauli (istatzione S.Gottardo) biàgiant cada martis e sàbadu in TPL (max 10,00€/pax andada e torrada) subra de s'istòrica lìnia a scartamento reduidu (cussigiamus partèntzia de Pauli a sas 09:29 e torrada cun ripartenza de Mandas a sas 18:49 e a sas 20:09).

Mandas est comodamente chi si podet sighire de Casteddu e hinterland fintzas cun sos modernos trenos Stadler, chi de Pauli (istatzione S.Gottardo) biàgiant cada martis e sàbadu in TPL (max 10,00€/pax andada e torrada) subra de s'istòrica lìnia a scartamento reduidu (cussigiamus partèntzia de Pauli a sas 09:29 e torrada cun ripartenza de Mandas a sas 18:49 e a sas 20:09).

Aggiornamento

10/1/2024 - 08:54

Dove si trova

Commenti

Scrivi un commento

Invia