Cuntata∙nos

Sa redatzione bos cumbidat a iscrìere impòsitos bostros, imbiare sinnalatziones de novas e eventos o a pedire cale si siat informatzione subra su mundu de sa Cultura, a custu indiritzu mail: sardegnacultura@regione.sardegna.it

Assessoradu Istrutzione Pùblica, benes culturales, informatzione, ispetàculu e Isport
Viale Trieste, 186 - 09123 Casteddu
Assessore: Sergio Milia
lìnia direta 070/6067004
fax 070/6064900
e-mail: pi.assessore@regione.sardegna.it