Cagliari, palazzo comunale (1899-1915)

Edade postunitària

Est in s'ispìritu cunservadore acabende s'Otighentos e a primìtzios de su Noighentos chi printzìpiat in Sardigna su caminu de s'arte moderna. Pro totu su Bintènniu sos artistas, cumbintos de s'identidade pretzisa de su pòpulu sardu, leant cussèntzia de sa balia culturale de s'òpera issoro.