Retàulu de sa Naschimenta, particulare, 1500 pagu prus o mancu.

Edade Aragonesa

Su domìniu catalanu-aragonesu at pertocadu sa Sardigna in campu sotziale e polìticu e in cussu culturale de s'arte, mantenende in bida s'architetura gòticu-catalana e de su "polittico" ispànicu de madrighe tardogòtica - su retàulu - finas a bona parte de su Seschentos.