Arroli, nuraghe Arrùbiu

Brunzu mèdiu

Su passàgiu dae su Brunzu antigu a su Brunzu de Mesu (1600-1300 a.C.) marcat su printzìpiu verdaderu de sa fase culturale chi naramus tzivilidade nuràgica.