Tèmpiu Pausània, nuraghe Majori

Brunzu antigu

In su liminàrgiu chi ghiat a sa tzivilidade nuràgica s'assentat, incuadrada in su Brunzu antigu (1800-1600 a.C.), sa cultura chi si narat de Bonnànaru dae su nùmene de sa bidda, in Logudoro, in ue s'agatat sa necròpoli ipogèica de Corona Moltana in ue si sunt agatados so primos repertos.