Su Tenore de Vitzi

Cantu

Esistent formas diferentes de càntigu: a tenore, a cuncordu, a chiterra, definidas non cunforma a sas modalidades tècnicas de esecutzione ebbia, ma finas cunforma a su cuntestu de su territòriu chi lis pertocat.