Primo Sinòpico, Cobertina pro sa massaria italiana illustrata, 1917-1919

Cuntemporànea

Su segundu "dopoguerra" est annoditadu in Sardigna pro "sa torrada" a una forma de autoguvernu, finas si limitada. In su 1948 sa Repùblica italiana cuntzedit a sa Sardigna su status de Regione Autònoma a Istatutu Ispetziale cun esecutivu suo e unu consìgiu regionale capatzu de legiferare.