Mario Paglietti, "Gli strilloni", in antis de su 1896

Postunitària

Una borta fatu su Rennu de Itàlia, sa Sardigna si nch' acùrtziat galu de prus a su coro de sa cultura italiana. Su de àere leadu parte a s'unificatzione pro fàghere custa natzione noa aiat cajonadu in s'ìsula unu faghe•faghe briosu, ma aiat bogadu a campu finas sa debilesa de sas istruturas suas, dae su puntu de bista sòtziu-econòmicu.