Paesàgiu de sa costera de s'Anglona

Inferiore

S'istòria de sa presèntzia umana in Sardigna cumentzat in su Paleolìticu inferiore, comente testimòngiat su de àere agatadu ogetos in pedra chi si podent datare intre 450.000 e 120.000 annos a como.