Codronzanos, afriscos de sa Trinidade Santìssima de Sacàrgia

Romànica

Sa voluntade polìtica de rescatu dae Bisàntziu lompet in su de IX sèculos a istèrrere sas cunditziones pro sa nàschida in Sardigna de sos istitutos giudicales. Custu fenòmenu apostivigaiat, est ladinu, cunsighèntzias de importu fintzas in su pianu culturale e duncas artìsticu.