Casteddu, basìlica de Santu Sadurru, su de VI sèc.

Artumedievale

Manchende sas fontes documentàrias, si podet ipotizare chi sa Sardigna apat cumpartzidu petzi in parte sa profunda crisi polìtica, sotziale e econòmica, in sa cale s'imperu romanu s'agatat a cumentzare dae su de tres sèculos a pustis de Cristos.