Frùmini Majori, tèmpiu de Antas

Romana

Sa Sardigna romana est sinnada a forte dae unu protzessu carcu de ridefinitzione de su paesàgiu suo. Unu de sos piessinnos de sa polìtica de dominatzione de Roma difatis est istadu semper cussu de dare a sos territòrios una forma paesagìstica chi mustraret, giai dae su chi podiat èssere bidu, una sensatzione sena duda de "romanidade" in cale si siat parte de s'imperu.