Macumere, pedras fitas in Tamuli

Arte nuràgica

Sas pintaderas

Cun su faeddu "pintaderas" s'indicant manufatos pitichededdos in terracota (cussos nòdidos non nche colant sos 10 cm de diàmetru), cun una cara prana o canteddu cucuruda, decorada cun motivos geomètricos. Pro su chi pertenet s'impreu issoro, si pensat chi siant màdrighes pro decorare crezes de pane particulares chi fortzis s'impitaiant in carchi tzerimoniale religiosu.

Su pòpulu de sos brunzetos

Sos chi tzèrriant "brunzetos" sunt sa forma de arte prus nòdida intre cussas produidas dae sa cultura nuràgica. Sunt istàtuas piticas de brunzu otènnidas cun sa tècnica chi li narant "a cera persa". Cun custa a primu si faghiat su modellu de chera;a pustis si tudaiat su traballu in chera cun terra lugiana de aguantu e a s'acabu si ghetaiat su brunzu iscagiadu in logu de sa chera.

S'istatuària in pedra

Sas istàtuas de pedra, isparghinadas in s'ìsula, pro su prus benint dae santuàrios, e retratant in gènere concas de animales. Mescamente su trau. Pertenende a sa religiosidade de sos nuràgicos, sighint fortzis su cultu de su mascru de sa dea mama giai adorada in edade prenuràgica. Un'àteru sugetu retratadu, in istàtuas siat manniteddas chi piticas, est su nuraghe etotu.

Sos gigantes de Monti Prama

Sas istàtuas mannas de Monti Prama (Crabas) sunt unu datu archeològicu e artìsticu de importu mannu. Sunt difatis manufatos chi non tenent assimìgiu cun sas àteras produtziones mediterràneas de su tempus, mancari chi, tocat a lu nàrrere dae luego, a assentare a manera segura in su tempus custas òperas resurtat unu problema iscientìficu mannu.