Otieri, gruta di Santu Micheli, pìsside de cultura Otieri

Sa tzeràmica preistòrica

Cun custu tèrmine s'inditant totu sos ogetos produidos cun terra crua e posca postos a còghere a pustis de àere dadu a s'ogetu sa forma chi si cheriat. Sa produtzione de manufatos in tzeràmica rapresentant su primu de duos eventos "rivolutzionàrios" de primore chi sinnant s'intrada de s'umanidade in s'edade cramada Neolìticu.
Cun su tèrmine "tzeràmica" s'inditant totu sos ogetos produidos cun terra crua e posca posta a còghere a pustis de àere dadu a s'ogetu sa forma chi si cheriat.

Sa produtzione de manufatos in tzeràmica rapresentant su primu de duos eventos "rivolutzionàrios" de primore chi sinnant s'intrada de s'umanidade in s'edade cramada Neolìticu. S'àteru eventu est su passàgiu dae un'economia sinnada dae su binòmiu "catza/regorta" a cudda sinnada dae su binòmiu nou "agricoltura/allevamentu".

Intre sos duos eventos s'agatat una connessione forte. Su passàgiu a su sistema econòmicu nou ingendrat de fatu esigèntzias noas ligadas a sas costumàntzias noas de bida. Sa possibilidade de produire una filera manna de manufatos, prus a notu istèrgios adatos a cuntènnere e a regòllere sas castas noas de alimentos coberados cun su sistema de produtzione agrìcolu e cun s'allevamentu (prus o mancu istantziale) de animales chi como divenint "domèsticos", masedos, permitet su passàgiu in totu a custu sistema de bida nou.