fumetti - unitÓ 20 - scena a

Biazu in mare

Jana: Semus in su portu. Ma... curiosu! Oje b'at unu nabiu istranzu!
Mimiu e Lillia sun prontos a partire. Ma su capitanu narat chi oje su bastimentu non partit.

MIMIU Ub'est su bastimentu? A it'ora partit?
CAPITANU Sa partÚntzia est semper a sas deche; ma oje non partimus.
LILLIA E proite?
CAPITANU Ca in su portu b'est custu nabiu istranzu.

 

Valid XHTML 1.0 Strict