fumetti - unitā 1 - scena a

In sa cuchina de Tzia Manzela

Jana: In domo de Tzia Manzela non b'at nemmos oje.
Chica e Mussi intran a furinu in cuchina. Ma... Lillia si nch'at irmenticau su botzicheri supra sa mesa!

CHICA Su pane carasau ub'est? Cherjo carchi frichinia...
MUSSI Ite bellu custu jochitteddu supra sa mesa!
CHICA Lāssalu! Est de Lillia.

 

Valid XHTML 1.0 Strict