racconti

Su sirboneddu

Il cinghiale

Ascolta l'audio:

In su monte Ómene b'at unu sirboneddu chi si nch'abbarrat istichiu in fundu de una tuppa 'e mudrecu e no essit affora pro nudda. Sos àtteros sirbones lu mutin, ma issu iscàmpiat sa conca e lis rispondet a murru tostu: "Bazeboche, non bi benzo!".
In cuss'oru b'at unu ghiníperu mannu mannu, betzu de chent'annos, e in sas cambas s'an fattu su nidu unu muntone 'e furfurajos. Sun semper alligros e bolan tottu paris in chirca de muschineddos.
Unu furfuraju s'est abbizau chi su sirboneddu est galu a issire dae sa tana e li dimandat: "Nara tue, proite abbarras semper cubau in cuss'angrone? La faches die die murrunzande... it'est su chi ti mancat?"
"Ohi, ohi, ohi! - rispondet a tírrios su sirboneddu - non bies comente juco su bestire?"
"Ello coment'est? Zírati ca ti pómpio!"
Su sirboneddu essit afforas abbellu abbellu tottu birgonzosu e fachet: "A lu bies? Sa peddedda mea est a istrissas birdes e rujas. imbetzes tottu sos cumpanzos meos la juchen a istrissas grogas e tanadas.
Su puzoneddu si lu pómpiat e a s'úrtimu li narat: "Ma tue ses maccu! Non l'ischis chi sa pedde tua, chin custos colores, est meda prus bella de tottu sas àtteras?"
"Ah! Gai mi naras?" fachet su sirboneddu cuffortau.
"Ja lu credo chi est gai! - rispondet su furfuraju.
"Oh, oh, tue, tue ite nde naras?" dimandat su sirboneddu a unu cuccu séttiu supra 'e un'éliche. Su cuccu zirat sos ocros grogos e pómpiat su sirboneddu; tando si ponet a cantare de goi:

No est nudda su bestire
e no importat su colore.
ca est custu su balore:
su corazu ch'as in coro!

Tottu sos furfurajos, chi fin ascurtande, sichin a cantare iffattu 'e su cuccu:

Essi affora sirboneddu,
non ti deppes birgonzare!
Cussu bellu bestireddu
no' lu deppes ammustrare

Gai su sirboneddu, dae sa die, at imparau a andare chin sos àtteros sirbones, chene si nde birgonzare: at cumpresu chi issu puru balet cantu a tottu sos àtteros.

 

Valid XHTML 1.0 Strict