racconti

S'elicheddu e su focu

Il leccio e il fuoco

Ascolta l'audio:

Jubanne aiat prantau un'elichedda in sa tanca 'e su babbu, a s'ala 'e sa Serra; ma issu li nabat "elicheddu", comente chi esseret istau unu cumpanzeddu. Andabat cada dumínica a li dare cara, ca li cheriat bene, meda bene.
S'elichedda creschiat a pacu a pacu, cuntenta de su chi li daban su chelu e sa terra: alligra dae s'arbéschia a s'intrighinada e fintzas a de notte sutta sos isteddos, cuntenta de sos carinnos de su benticheddu in beranu, de su sole caente in istiu, de s'abba frisca in atonzu, de su nibe frittu in iberru.
Ma una die 'e Làmpadas... sarbamentu! a cussa tanca arribat su focu: bentu caente chin nuscu de fumu... su chelu de colore arantzu e murratzinu... limbas de focu chi curren che colobras a intro de sa tanca...in-d unu mamentu sos arbores mannos de suberju e de eliche sun tottu alluttos, cossumaos, uscraos! Issos chi parian semper podentes che zigantes!
Jubanne curret, curret a toccheddu 'e coro a bíere: "S'ànzelu 'e sa guàrdia! Elicheddu meu... tue puru tottu brusiau! Arboreddu bellu, frore meu istimau - li narat pranghende - chie, chie t'at fattu custu? Ube sun sas fozas tuas birdes e su truncu sanu e forte? Ma commo... commo bi so deo a ti fàchere cumpannia".
Assuttàndesi sas làcrimas, Jubanne s'imbrinucat a costazu de s'arboreddu a lu ninniare, pro su sonnu 'e s'atonzu e de s'iberru, pro s'isettu de su beranu.

Elicheddu minore

Éliche meu, elicheddu minore,
deo prantau t'aio chin amore,
chin amore t'aio prantau,
éliche meu, elicheddu istimau!

Ohi manu mala t'at postu su focu!
E non fit brulla, nemmancu jocu!
Jocu non fiti ca tue, elicheddu,
commo ses brusiau e nigheddu!

Chin custu cantu t'azudo a sanare,
gai fozas nobas as a bocare.
Commo dormi e isetta beranu,
Éliche meu, elicheddu galanu!

 

Valid XHTML 1.0 Strict