racconti

Sa mérula e s'omineddu 'e nibe

Il pupazzo di neve

Ascolta l'audio:

In-d unu sero frittu de iberru una mérula brinchettat supra su nibe, in chirca de unu reparu.
Su puzone, treméndesi che canna, andat a conca bassa e tott'in-d unu tumbat in carchi cosa 'e tostu. Àrtziat sos ocros e ite biet? Un'omineddu 'e nibe chin-d unu gappeddu in conca. "Curiosu! Mi paret chi eris sero non t'appo bidu inoche; dae ube ses bénniu?".
"So nobu, ca m'an fattu custu manzanu sos pitzinnos in troppa, prima de intrare a iscola".
Sa mérula nche li bolat assupra 'e sas palas e li dimandat: "A mi cheres sutta 'e su gappeddu tuo?"
"Ell'aite?" li rispondet s'omineddu.
"Ca incue che colo sa notte, ca est frittu meda e est galu froccande".
"Beni, beni a inoche ca negossiamus: tue deppes aere meda de mi contare, ca ischis a bolare e bies medas cosas e meda zente; peroe prima accontzamilu su nasu ca si nch'est falande".
Sa mérula chin su pittu ispinghet bene bene su nasu, chi est una frustinaca madura e si nch'istichit sutta su gappeddu. Gai s'omineddu 'e nibe e sa mérula nche colan sa notte in pare fachèndesi cumpannia e no intenden nemmancu su frittu.

 

Valid XHTML 1.0 Strict