racconti

S'Órbore chi fit solu

L'albero

Ascolta l'audio:

"B'aiat una borta un'Órbore chi fit solu in-d una tanca manna manna. Su sole lu caentabat, su bentu lu carinnabat, ma nemmos li faveddabat. Issu fit tristu, semper tristu.
"Ma non bi benit nemmos a inoche?" si dimandabat.
Una die sa pica, bolande in cussos trettos, biet s'Órbore lacrimande.
"Proite ses goi tristu?" li dimandat.
"So inoche solu solu, chene cumpannia!" rispondet s'Órbore.
"Appo cumpresu! - narat sa pica - Ja ti la batto deo sa cumpannia!".
Sa pica bolat a su buscu e mutit tottu sos puzones chi addˇbiat: Ótteras picas, gardaneras, ist˙rulos, furfurajos e fintzas unu corbu, semper in gherra chin sos Ótteros.
Tottus fachen sa pache tra issos e bolan, unu iffattu 'e s'Ótteru, sichinde sa pica.
Commo s'Órbore est prenu 'e puzones, no est prus solu: dae manzanu a sero b'est sa m˙sica de chentu boches e s'allegria de chentu bolos e jocos!

Ajˇ... ajˇ... ajˇ!
Dae, benie a jocare!
Dae, fachiela sa pache!
Benie a inoche a jocare
e jocamus tottu in pare

 

Valid XHTML 1.0 Strict