racconti

Su cunillu lezu

Il coniglio

Ascolta l'audio:

In-d una gàbbia manna manna b'aiat tantos cunillos; fin tottus biancos. Solu Lepé non fit biancu... issu fit divressu: fit de colore nuzola, juchiat sas uricras prus longas e peri sas anchicheddas prus longas. Sos àtteros cunillos non jocaban chin issu e mancu lu faveddaban, ca naban chi fit lezu, meda lezu.
Lepé fit tristu, meda tristu, tristu che-i sa notte, ca sos àtteros non lu cherian, lu lassaban a banda e ridian de issu. Una die Lepé, istraccu de comente lu trattaban cussos cumpanzos, si nch'est fughiu, fughiu innedda innedda, meda innedda.
Currende currende est arribau a una tanca, una tanca tottu birde, chin tantas mattas de chessa e animales de colore nuzola! Tottus jocaban a cuba cuba, currende dae una matta a s'àttera!
Cussos animales fin lèpores! Aian su colore nuzola de lèpores, chin sas uricras longas, e peri sas anchicheddas de lèpores! E issu non fit unu cunillu lezu, ma unu lèpore, unu bellu lèpore!
"Bene bénniu, Lepé! - li naran tottus - Dae una die ti fimus isettande! Beni a jocare chin nois!". "Eja, eja! Inoche mi nche cherio, inoche!" narat Lepé cuntentu. Tottu sos lèpores s'accúrtzian, fachen unu chircu mannu mannu, ponende a Lepé in mesu, e cumintzan a cúrrere a brínchios zirande a inghirju e cantande:

Curre curre e zira zira
joca joca e tira tira
joca joca a serra serra
nche rughimus tottu a terra!

 

Valid XHTML 1.0 Strict