racconti

Sa tanda

Il papavero

Ascolta l'audio:

Est una bella die 'e Làmpadas.
Una tanda, naschia in-d unu cuzone 'e una tanca, est trista, ca s'accattat a costazu 'e unu mureddu, in s'umbra de un'àrbore, e non li toccat mai su sole; pro custu no est bella ruja comente sas tandas chi sun in mesu 'e su campu 'e trídicu.
Est trista sa tanda, peri ca est sola. Si pómpiat a inghirju e narat: "Dia cherrer tramudare a unu locu solianu, ma. chie mi podet azudare?". E imbuccat a prànghere e a prànghere...
Colat unu sóriche 'e padente e intendet cussu prantu. "Fortzis deo poto fàchere carchi cosa!" narat e si ponet a fossare, líberat sas radichinas de su frore e. currende juchet custu a su campu de trídicu; lu ponet in-d unu fossicheddu e cútzicat bene bene sas radichinas chin sa terra.
Ah! commo sa tanda, isparta a su sole, est alligra e cuntenta e su colore suo càmbiat, dae arantzu craru a ruju focu, própriu che-i sas àtteras tandas.

 

Valid XHTML 1.0 Strict