racconti

Su campu 'e fava

Il campo di fave

Ascolta l'audio:

Est unu bellu bortaedie de martu.
Unu grustiu 'e pitzinnos cheren jocare chin sa botza, ma in sa corte non b'at locu.
In sa pratta su vizile los bocat affora.
E tando, a ube poden andare? A su cunzau de Tziu Antiocu! Non b'at ārbores in mesu 'e su campu e sas prantas de fava sun galu minoreddas.
Jocan e curren sos pitzinnos, curren dae un'ala a s'āttera 'e su campu; curren e brínchian, pistande tottu sas pranticheddas.
Arribat Tziu Antiocu chin-d unu fuste, bochinande nechidau: "Ohi, sa fava mea pistada! Commo bos accontzo deo!"
Sos pitzinnos sārtian su mureddu e fughin lestros che lčpores; Tziu Antiocu lis curret iffattu, ma cussos, prus lestros de issu, in-d unu mamentu non si bien prus.

 

Valid XHTML 1.0 Strict