racconti

Tatanu

Tattanu

Ascolta l'audio:

Sa mama chircat su pitzinnu

Sa mama: Tatanu. Tatanu.
Est tottu su manzanu
chi deo ti so chircande
e a tottus dimandande:
Azes bidu a fizu meu?
Dae domo s'est fughiu.
Si narat Tataneddu.
Est galu minoreddu!

Tatanu est dorminde issutta de su lettu. Issu si nd'importat: dormiu est a sorrocru issutta de su lettu paris chin su catteddu. Sa mama ponet sos cumpanzos a lu mutire

Sa mama A fortza de chircare
nche l'amus a ischidare.
Mutíelu meda forte
tottu paris in sa corte!

Sos pizzinnos Tatanu. Tatanu.Tatanu

Sa mama Ah, Tatanu dormillone
impara a mi rispòndere
mancari sias durmiu,
ca deo t'appo mutiu.

 

Valid XHTML 1.0 Strict