burattini - unità 19

Mussi no ischit lèghere

(a una banda unu cartellone chin sas paragulas: GATTU-CANE-PICA-LUNA-SOLE)
Chica (leghende) LU-NA... SO-LE...
Mussi (intrat) Ite ses fachende?
Chica So' imparande a lèghere.
Mussi Ih! Meda bi cheret!
Chica E tue, a l'ischis a lèghere?
Mussi Ello, unu poleddu mi credes?
Chica E tando, leghe custu. (indittat sa paragula GATTU)
Mussi Ehmm... non bi bio bene...
Chica GATTU b'at iscrittu.
Mussi Est chi no appo sos ozzales...
Chica Ah! Sas ulleras...
Mussi Su jaju de Lillia leghet fintzas su zornale chin sas ulleras.
Chica Bae e ponetilas tando sas ulleras.
(Mussi essit)
Chica Cherjo biere si Mussi ischit lèghere commo:
Mussi (torrat chin sas ulleras)
Commo so prontu!
Chica Leghe custu! (indittat sa paragula CANE)
Mussi Sa cosa est fatzile: GATTU b'at iscrittu!
Chica Nono! B'at iscrittu CANE!
Mussi Imbolicosa! Tue as cambiau sa cosa!
Chica Ses unu poleddu e basta!
Chica (cantat) Mussi gattu coi-nigheddu
at sa conca de poleddu
Mussi (cantat) Chica non balet a nudda
ca at sa conca de chipudda
Chica (cantat) Mussi gattu est macchillottu
conca bodia de su tottu
Mussi (cantat) Chin sa pudda bae a cantare
Chica (cantat) Tue unu brodu a ti buffare.
(sichit sa música de "Ohi su gattu")