burattini - unità 18

Tziu Pedru cantat

Tziu Predu Ite bella luna! Appo gana de cantare...
(s'intendet una música)
Luna, luna, pitzinna galana,
chi t'ispricas in sa funtana...
solu so' deo, sola ses tue,
fala in sa terra, chene una nue...
(arribat Chica e secat s'incantu)
Chica Ello, Tziu Pre', dischissiau bos sezis istanotte?
Tziu Predu Dischissiau ca so' cantande?
Chica Sa luna non bos ascurtat a bois... mancu bos biet... e non bi falat a inoche pro bois!
Tziu Predu Ja ses una pica ispipilla, ma... de poesia no nde cumprendes nudda! Bae a jocare, bae!
Chica Adiosu, Tziu Pre'! Sichie, sichie a fàchere su maccu! (essit)
Tziu Predu Ma... pompiatila custa mucconosa!
(s'intendet torra cussa música)
Tziu Predu cantat:
Luna, luna, pitzinna galana...
chi t'ispricas in sa funtana
solu so deo, sola ses tue...
fala in sa terra, chene una nue!
gai nos fachímusu cumpannia
paris bolamus che una maghia!